Discover
the VR experiences

Cooperative VR experience

A co-op virtual reality experience is about working together: teamwork is critical!
Take on the group challenge with your friends, family or colleagues. The goal? Together, as one team, fulfilling the mission.

Our collective experiences are super fun and the ideal team building activity.

*The minimum age for the VR experiences is 12 years old.

Versus VR experience

In a versus virtual reality experience, you compete against each other. Who will go home with the win?

Split into two teams, you will compete against each other in a unique and immersive VR experience. Feel the excitement!
You and your team must work well together and determine the right strategy to achieve victory.

*The minimum age for the VR experiences is 12 years old.

Ready to explore virtual reality?

Experience a unique virtual reality experience with the best technology in the market.
Battle against and with your friends in a world close to reality. Set the strategy and focus on the enemy. Who plays the leading role, and which team wins?

The temple of Puchino

Als een team dappere toeristen is het jouw missie om de top te bereiken en die onvergetelijke selfie te maken.
Laat je niet verrassen, overwin de vurige hindernissen en bedwing de legendarische tempel van Puchino!

Ontwerp je eigen personage en neem je team mee in dit episch avontuur, diep in de jungle!

Spelers: 2-8
Locaties: Mechelen, Leuven, Kortrijk 
Oppervlakte:  225m²
Duurtijd: 20 min
Min. leeftijd: ≥ 12

Extraction

Je team ontsnapte maar net aan de zombie-aanval in de metro. Bovengronds leken de groene kristallen een wondermiddel. Het kon niet slechter uitdraaien…  

De metropool is een brandende spookstad geworden. Baan je een weg door de dreigende duisternis met enkel je geweer, een zaklamp en gelukkig ook de rest van je team.  

Een ultieme reddingsmissie is onderweg. Overleef je lang genoeg?

Spelers: 2-11
Locaties: alle locaties
Oppervlakte:  225m²
Duurtijd:  20 min
Min. leeftijd ≥ 12:

Blackwood

Onbevreesde plunderaars bedreigen Blackwood. 
Kruip in je harnas en scherp je pijlen, want gewapend met kruisboog ga je de strijd aan tegen de Vikings die het gemunt hebben op jouw dorp. 
Let op, want ze zijn niet alleen..

Spelers: 2-11
Locaties: Mechelen, Leuven, Kortrijk 
Oppervlakte:  225m²
Duurtijd: 20 min
Min. leeftijd: ≥ 12

Antenna

De vijand loert om de hoek. Kan jij samen met je team alles in het werk stellen om de antenne te verdedigen?
Download tijdig de nodige data om je operatie te doen slagen.

Eén doel: houd de vijand weg van de antenne!

Spelers: 2-11
Locaties: alle locaties
Oppervlakte:  225m²
Duurtijd:  20 min
Min. leeftijd: ≥ 12
 

Transport

Een vijandige basis is in het bezit van een S.A.M. tank. Kan jij samen met je team alles in het werk stellen om deze te vernietigen?

Installeer je op een veilige positie op de berg, zet je vizier op scherp en kijk als een volleerd sniper door je scope. Elk schot telt!

Spelers: 2-11
Locaties: alle locaties 
Oppervlakte:  225m²
Duurtijd:  20 min
Min. leeftijd: ≥ 12

Underground

Samen met je team wandel je naar metrolijn 15B. Al gauw merk je ongewenst bezoek op. De metro vertrekt. Vijftien razende minuten in het donker volgen.

Haalt iedereen de eindhalte?

Spelers: 2-11
Locaties: alle locaties
Oppervlakte:  225m²
Duurtijd: 20 min
Min. leeftijd: ≥ 12

Warehouse

Opgesplitst in 2 teams kom je in een verlaten magazijn terecht. Welk team neemt de bovenhand?
Ontdek het in Warehouse.

Spelers: 2-8
Locaties: alle locaties 
Oppervlakte:  225m²
Duurtijd:  20 min
Min. leeftijd: ≥ 12

Cargo

Cargo brengt je naar de grootste haven van het land! Containers, granaten & explosies. Een goede conditie is van belang!

De tijd tikt weg, haast je voor het te laat is!

Spelers: 8-18
Locaties: Mechelen, Kortrijk
Oppervlakte:  450m²
Duurtijd: 20 min
Min. leeftijd: ≥ 12

Team Deathmatch

Hou je wel van wat competitie en uitdaging? Neem het op tegen elkaar en maak uit wie de scherpste schutter is.
De wet van de sterkste geldt hier meer dan ooit.

Spelers: 2-11
Locaties: alle locaties
Oppervlakte:  225m²
Duurtijd:  20 min
Min. leeftijd: ≥ 12

Red Canyon

Er kan maar 1 team baas zijn over deze ziedende woestenij. De tijd tikt en de brandende zon is voelbaar
(serieus – hier kom je hot & sweaty uit!).
 

Neem je tegenstanders vanuit de hoogte onder vuur en laat je verrassen door elke vierkante meter van deze gigantische arena! 

Spelers: 16-24
Locaties: Mechelen
Oppervlakte:  900m²
Duurtijd:  20 min
Min. leeftijd: ≥ 12

The Pit

Sta lijnrecht tegenover elkaar. Neem met je team plaats op het platform en zet je meteen schrap. Het platform daalt bij elk raak shot.

Probeer als eerste weer voet aan grond te zetten in ‘The Pit’.

Spelers: 2-11
Locaties: alle locaties
Oppervlakte:  225m²
Duurtijd:  20 min
Min. leeftijd: ≥ 12

The temple of Puchino

As a team of brave tourists, your mission is to reach the summit and capture that unforgettable selfie.
Don’t be caught off guard—conquer the fiery obstacles and master the legendary temple of Puchino!

Design your own character and lead your team on this epic adventure deep in the jungle!

Players: 2-8
Locations: Mechelen, Leuven, Kortrijk
Surface area: 225m²
Duration: 20 min
Min. age: ≥ 12

Extraction

Your team only just escaped the zombie attack in the underground. Above ground, the green crystals seemed like a miracle cure. It couldn’t have turned out worse…

The metropolis has become a burning ghost town. Make your way through the looming darkness with just your gun, a torch and, luckily, the rest of your team.

An ultimate rescue mission is on the way. Will you survive long enough?

Players: 2-11
Locations: all locations
Area: 225m²
Duration: 20 min
Min. age ≥ 12:

Blackwood

Fearless looters threaten Blackwood.
Climb into your armor and sharpen your arrows, as armed with crossbow, you go into battle against the Vikings targeting your village.
Watch out because they are not alone ….

Players: 2-11
Locations: Mechelen, Leuven, Kortrijk 
Surface area:  225m²
Duration: 20 min
Min. age: ≥ 12

Antenna

The enemy lurks around the corner. Can you and your team remove all the stops to defend the antenna?
Download the necessary data in time for your operation to succeed.

One goal: keep the enemy away from the antenna!

Players: 2-11
Locations: all locations
Area: 225m²
Duration: 20 min
Min.age: ≥ 12

Transport

An enemy base has aS.A.M. tank. Can you and your team do everything possible to destroy it?

Install yourself safely on the mountain, set your sights and look through your scope like an accomplished sniper. Every shot counts!

Players: 2-11
Locations: all locations
Area: 225m²
Duration: 20 min
Min. age: ≥ 12

Underground

Together with your team, you walk to metro line 15B. Soon you notice unwanted visitors. The metro departs. Fifteen raging minutes in the dark will follow.

Will everyone make it to the final stop?

Players: 2-11
Locations: all locations
Area: 225m²
Duration: 20 min
Min.age: ≥ 12

Warehouse

Split into 2 teams, you will find yourself in an abandoned warehouse. Which team will take the win?
Find out in Warehouse.

Players: 2-8
Locations: all locations
Area: 225m²
Duration: 20 min
Min. age: ≥ 12

Cargo

Cargo takes you to the biggest port in the country! Containers, grenades & explosions. Good physical condition matters!

Time is ticking; hurry before it’s too late!

Players: 8-18
Locations: Mechelen, Kortrijk
Surface area: 450m²
Duration: 20 min
Min. age: ≥ 12

Team Deathmatch

Do you like some competition and a good challenge? They battle against each other and find out who is the best shooter.
The law of the jungle applies here more than ever.

Players: 2-11
Locations: all locations
Area: 225m²
Duration: 20 min
Min. age: ≥ 12

Red Canyon

Only 1 team can be the boss of this raging wasteland. Time is ticking, and the scorching sun is palpable
(seriously – this is where you come out hot & sweaty!)

Attach your opponents from a higher position and be amazed by every square metre of this gigantic arena!

Players: 16-24
Locations: Mechelen
Surface area: 900m²
Duration: 20 min
Min.age: ≥ 12

The Pit

Stand directly opposite each other. Take a seat on the platform with your team and brace yourself immediately. The platform drops with every hit shot.

Be the first to set foot on the ground, in The Pit.

Players: 2-11
Locations: all locations
Area: 225m²
Duration: 20 min
Min. age: ≥ 12